bài học của người do thái về 5 chiếc lọ

Bài học 5 chiếc lọ và cách lý giải vì sao người Do Thái giỏi làm kinh tế nhất thế giới

4

Vì vậy, nếu muốn con mình sau này biết sống tiết kiệm, có nguyên tắc, có trách nhiệm, biết quản lý tài chính để đảm bảo cuộc sống tương